Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Korzystając z serwisu, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Obowiązujący regulamin jest przez nas udostępniany pod adresem www.FunEnglish.pl/regulamin

Właścicielem serwisu FunEnglish.pl (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

Funmedia Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 70
51-354 Wrocław
NIP: 8992683620, KRS 0000343034
Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Twoje dane nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem informacji takich jak nazwa użytkownika, imię i nazwisko oraz zdjęcie, które to informacje mogą być wyświetlane na Twoim publicznym profilu oraz innych podstronach serwisu (np. prezentujących listy użytkowników w formie rankingów). Masz prawo do wglądu, zmiany oraz usuwania udostępnionych przez siebie danych osobowych.

Podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu FunEnglish.pl oraz przesyłania treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z FunEnglish.pl.

Rejestrując się w serwisie FunEnglish.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Funmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rapackiego 5, w celach związanych z korzystaniem z serwisu FunEnglish.pl (w tym optymalizacji przez nas przebiegu procesu nauki na podstawie analizy danych statystycznych), przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.

W celu umożliwienia poprawnego korzystania z serwisu, prosimy o informowanie nas o każdorazowej zmianie używanego przez Ciebie adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie. W przypadku braku realizacji tego obowiązku lub w sytuacji podania przez Ciebie niepoprawnego adresu, mamy prawo uznać że informacje przekazane na adres e-mail podany w ustawieniach Twojego konta zostały poprawnie doręczone.

CIASTECZKA (COOKIES)

Podczas korzystania z serwisu FunEnglish.pl na Twoim dysku mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Nie zawierają one nigdy informacji osobistych. Używamy ich jedynie do utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu się w naszym serwisie oraz do tworzenia statystyk oglądalności.

DZIECI

Dzieci nie powinny korzystać z portalu FunEnglish.pl bez pozwolenia rodziców lub opiekunów, którzy zaakceptowali regulamin.

Zwracamy uwagę rodziców i opiekunów na uważne obchodzenie się z danymi osobowymi w internecie. Dzieci nie powinny bez pozwolenia rodziców lub opiekunów przekazywać danych osobowych na stronę FunEnglish.pl.

Serwis FunEnglish.pl nie zbiera żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie "Ochrona Danych Osobowych".

ZMIANY

W miarę rozwijania się serwisu FunEnglish.pl, zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zasadach polityki prywatności. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie FunEnglish.pl/regulamin.

III. KONTA UŻYTKOWNIKÓW
 

Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

Założenie konta w serwisie FunEnglish.pl jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom. Nazwa konta nie może być słowem powszechnie uznawanym za obraźliwe ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisu FunEnglish.pl, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte. W przypadku, gdy zablokowanie lub usunięcie konta jest wynikiem naruszeń niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa ze strony Użytkownika, opłata abonamentowa za wykupione kursy nie jest zwracana. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy podany na stronie www.FunEnglish.pl/kontakt. Nie jest możliwe uzyskanie zwrotu opłaty za niewykorzystaną część abonamentu.

IV. PRAWA AUTORSKIE

Materiały zawarte w serwisie FunEnglish.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

Materiały zawarte w płatnej części serwisu (teksty, obrazki, zdjęcia, transkrypcje wymowy, nagrania lektora) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony abonament na korzystanie z danego kursu. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować wyłącznie na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach, na stronach internetowych lub przez placówki edukacyjne prosimy o kontakt.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji oraz dodawania i usuwania elementów, a także czasowego lub całkowitego wyłączania z oferty wybranych materiałów.

V. PŁATNOŚCI

REALIZACJA PŁATNOŚCI

Funmedia Sp. z o.o. zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części serwisu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Użytkownika. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania dodatkowych danych Użytkownika w celu realizacji płatności. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika uzyskanych w procesie realizacji płatności w celach innych niż weryfikacja zakupu oraz przyznanie dostępu do oferowanych usług.

FAKTURY VAT

Za zakupione kursy możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury) najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu. W cenie kursów oferowanych w FunEnglish.pl uwzględniona została stawka 23% VAT.

REKLAMACJE

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu FunEnglish.pl podany na stronie kontakt, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z serwisu FunEnglish.pl przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

Regulamin usługi „Dostęp za SMSa”

 

1. Aby uzyskać dostęp do interaktywnego kursu języka angielskiego on-line zamieszczonego pod adresem http://funenglish.pl („Kurs”), użytkownik serwisu ("Użytkownik") musi wysłać SMS Premium na numer 7268 o treści PLN.TRHKS. Cena SMSa to 2 PLN (2,46 PLN z VAT). W odpowiedzi otrzyma kod dostępu do zawartości Kursu. Kod należy wprowadzić na stronie http://funenglish.pl/buy w miejscu oznaczonym jako „Kod promocyjny”.

 

2. Dostęp do kursu jest ważny 24 godziny od momentu aktywacji kodu na stronie http://funenglish.pl/buy.

 

3. Wysyłając SMSa, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o treści marketingowej na numer, na który wysłany został kod promocyjny.

 

4. Funmedia sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://funenglish.pl/regulamin.

 

What's up dock?

Komunikat

Zamknij Strona domowa